Wat leren we in groep 6

 

Algemene informatie groep 6  
  
Begin schooldag  
Om 8.15 uur komen de kinderen zelfstandig naar binnen. Om 8.25 uur gaat de laatste bel. Dan moeten de kinderen in het lokaal zijn en beginnen de lessen. We starten altijd met stil lezen.  
 
Einde schooldag 
De kinderen zijn om 15.00 uur uit, behalve op woensdag (dan is het om 12.15 uur). Zij komen zelfstandig naar buiten. Voordat zij naar huis gaan, voeren zij een taak uit. We hebben verschillende taken in de klas. Dit is goed voor de groepscohesie en het krijgen van verantwoordelijkheden. Eén taak is bijvoorbeeld ;het vegen van het klaslokaal na schooltijd, zodat we de volgende dag in een schoon lokaal kunnen starten.  
   
Rekenen  
In groep 6 rekenen wij dit schooljaar groepsdoorbrekend, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau rekenles krijgen. Het kan dus zo zijn dat uw kind in de andere groep 6 rekent.  
 
Voor rekenen gebruiken we de methode Pluspunt 3. De methode is opgebouwd uit 12 blokken en na ieder blok is er een toets. We werken in de klas in 3 niveaus. In groep 5 hadden de kinderen allemaal hetzelfde lesboek en werkboek. Dat is in groep 6 anders. Elk rekenniveau heeft een apart werkboek en in het lesboek staan opdrachten voor de verschillende sterniveaus. Een 2ster leerling werkt dus in het **werkboek en maakt in het opdrachtenboek alleen de **opdrachten. 
 
In groep 6 leren de kinderen nieuwe rekenonderdelen:  
Grotere getallen: t/m 10.000.  
Cijferen: onder elkaar optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Wij hanteren de aanpak van de methode. Dit zal misschien betekenen dat de kinderen op een andere manier cijferen dan u vroeger heeft geleerd. Het is fijn als thuis de manier van school tijdens het maken van huiswerk gevolgd wordt. 
Breuken. 
Verhoudingstabellen.  
 
Het is belangrijk dat de kinderen thuis regelmatig blijven oefenen met de tafels en klokkijken. De tafels hebben de kinderen in groep 6 heel hard nodig bij het cijferen en het rekenen met breuken en verhoudingstabellen.  
Klokkijken wordt twee keer dit schooljaar in de methode behandeld. Dat is voor de kinderen minimaal. Zij hebben uw hulp thuis dus hard nodig! Op www.spelletjesplein.nl  en op www.gynzykids.com staan leuke oefeningen. Oefent u met analoog (wijzers)- en digitaal klokkijken?  
Taal  
Bij taal gebruiken we de methode Taal Actief 4 en wordt er gewerkt aan woordenschat, grammatica (zinsdelen en woordsoorten benoemen), spreken & luisteren en verhalen schrijven. Na een thema van 3 weken volgt een toets. Naar aanleiding van de toetsresultaten maken de kinderen verschillende oefeningen: extra oefenen of moeilijke opdrachten.   
  
Spelling  
Ook bij spelling gebruiken we de methode Taal Actief 4 en werken wij 3 weken aan een thema. De kinderen krijgen telkens twee lessen over een spellingcategorie. In de eerste les krijgen zij de strategie aangeboden en maken zij een woordendictee. In de tweede les maken zij oefeningen op niveau. Als uw kind in de eerste les 0 fouten maakt, mag hij/zij de ** en *** opdrachten in het werkschrift maken. Als uw kind in de eerste les 1 of meer fouten maakt, mag hij/zij de * en ** opdrachten maken. Op deze manier werkt elk kind per spellingcategorie op zijn/haar niveau. Aan het einde van het blok maken de kinderen een toets. Naar aanleiding van de toets gegevens maken de kinderen verschillende oefeningen: extra oefenen of moeilijke opdrachten.   
 
Lezen  
Elke ochtend en middag starten wij met 15 minuten lezen in een leesboek.  
Ook gaan we een aantal keer naar de bibliotheek om het lezen van boeken te stimuleren. Wilt u thuis ook met uw zoon of dochter lezen? Iedere dag ongeveer 10 minuten lezen kan er al voor zorgen dat het lezen steeds beter gaat. Praat daarna ook samen na over het boek om te controleren of uw kind het verhaal heeft begrepen. Ook helpt lezen bij de woordenschatontwikkeling! 
 
Technisch lezen 
Bij technisch lezen gaat het om het vloeiend en vlot lezen van woordrijen en teksten. Twee keer in de week doen wij een Estafette les. Dat is onze technisch lezen methode.  In deze methode wordt ook in niveaugroepen gewerkt. We hebben weer 1 ster, 2 ster en 3 ster. De 1-en 2ster kinderen lezen met de juf in het klassikale leesboek en oefenen met het snel oplezen van woordrijen.   
De 3 ster kinderen zijn Estafettelopers. Zij werken in een apart werkschrift en lezen sneller het klassikale Estafette leesboekje uit. Daarna krijgen zij de tijd om extra leesopdrachten uit te voeren, zoals het lezen van extra boeken, het voorlezen van een prentenboek bij de kleuters of zelfs het maken van een prentenboek.   
 
Begrijpend lezen 
Naast technisch lezen is er ook begrijpend lezen, waarbij de aandacht ligt op de inhoud van de tekst. 
We gebruiken op school de methode Nieuwsbegrip. Het bijzondere en leuke aan deze methode is dat de teksten altijd over actuele onderwerpen gaan. Ook in deze lessen zijn er niveaugroepen. Er zijn groepjes die volledig zelfstandig een tekst lezen en opdrachten maken en er zijn groepjes waarbij veel sturing en begeleiding van de juf is.  
 
Wereldoriëntatie  
Dit schooljaar zetten wij in op de basis vanwege de achterstanden die zijn opgelopen door de Corona. Dit betekent dat er minder tijd is voor wereldoriëntatie (geschiedenis en aardrijkskunde). Wij zullen wel een aantal thema’s behandelen, maar niet allemaal. We hebben hiervoor een selectie gemaakt van de belangrijkste thema's. 
 
Na een thema van geschiedenis en aardrijkskunde krijgen de kinderen een toets. Ze krijgen een week voor de toets een samenvatting mee, zodat ze thuis kunnen leren. Bij aardrijkskunde moeten de kinderen ook topografie leren, dit is een aparte toets. De kinderen moeten dan plaatsen, provincies, rivieren en gebieden uit hun hoofd leren en zij moeten de aardrijkskundige namen goed kunnen schrijven (met de juiste spelling en met een hoofdletter).   
  
Engels   
Twee keer in de week krijgen de kinderen Engels. De methode die we hiervoor gebruiken is Stepping Up. De kinderen luisteren naar Engelse woorden, lezen korte teksten en oefenen met het spreken en schrijven.  
 
Huiswerk  
We geven de leerlingen huiswerk om hen voor te bereiden op het maken en leren van huiswerk op het Voortgezet Onderwijs. Verder kan het huiswerk ingezet worden om extra oefening te verzorgen.   
  
Maandag: begrijpend lezen online op www.nieuwsbegrip.nl  
Woensdag/donderdag: spelling online op www.spellingoefenen.nl 
Vrijdag: Engelse woordjes leren (vanaf januari) 
Tussendoor worden de geschiedenis- en aardrijkskunde toetsen opgegeven.   
  
Als het huiswerk niet is gemaakt, moet de leerling dit dezelfde dag na schooltijd op school alsnog maken. Dit is een schoolafspraak. Indien mogelijk worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.  
 
De kinderen krijgen in de klas instructies over de inhoud van het huiswerk en zij schrijven het huiswerk op in hun agenda. 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Hiervoor gebruiken we KiVa en PAD. Aan het begin van het jaar gebruiken we Goed van Start.  
 
Agenda/huiswerkmapje meenemen 
In groep 6 t/m 8 gebruiken de leerlingen een agenda, zodat de leerlingen op een overzichtelijke manier hun huiswerk kunnen plannen. De agenda moet elke dag mee naar school en weer terug naar huis.  
Als een leerling zijn agenda 2x in één week vergeet, moet hij/zij nablijven. Dit is een schoolafspraak.  
 
Overblijf  
De overblijfkinderen eten van 12.00 - 12.15 uur in de klas.  
Daarna gaan zij met Sporttalent naar buiten (van 12.15 tot 13.00). 
 
  

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren