Wat doen we in groep 3

Trefwoord

We beginnen de dag altijd met Trefwoord. De ene dag is er een bijbelverhaal, de andere dag een ‘gewoon’ verhaal maar dan wel in de lijn van het thema.

Ook zingen we dan allerlei godsdienstige liedjes met het smartbord.

 

Lezen

De kinderen leren allereerst om te lezen in groep 3. Hierbij maken wij gebruik van Veilig Leren Lezen, de Kimversie. Belangrijk bij deze methode is  ‘Zoem de bij’. Hij zoemt van letter naar letter: ‘zoemend’ lezen.

Rond kerst hebben we alle letters geleerd, ook de twee tekenklanken zoals de ou/au, de ei/ij, de v/f , ga zo maar door. Het hele jaar werken we met Veilig Leren Lezen dat in 12 thema’s is verdeeld. Met de zomervakantie hebben we dan thema 12 afgerond. Gaandeweg krijgen we meerdere niveaus in de groep: we toetsen regelmatig de letterkennis. De kinderen krijgen dan werk op hun eigen niveau.

Leren lezen staat centraal in groep 3, maar met alleen lezen op school komen we er niet. We hebben ook de hulp van u als ouder nodig: elke dag moet er zo’n 10 minuutjes geoefend worden met de letters. Of 10 minuutjes lezen in een boekje.

 

Rekenen

Met rekenen maken gebruik van de methode Pluspunt. We maken sommen tot 20, maar we leren de kinderen wel getallen tot 50, maar dan alleen de plaatsbepaling op de getallenlijn tot 50.

 

Schrijven

Met schrijven leren we de kinderen de  ‘lusletters’. Dit is steeds gekoppelde aan de leesletter die op dat moment wordt aangeleerd en centraal staat. Dit doen we in totaal 3 schriftjes. Daarnaast leren we de kinderen ook om de cijfers te schrijven.

 

Circuit

's Morgens leren we vooral uit de leerboeken en krijgen de kinderen instructie aangeboden op de leerdoelen van rekenen en lezen. 's Middags werken we in circuitvorm. De kinderen zitten in groepjes en zijn dan 2x per week met rekenspelletjes bezig en 2x per week met leesspelletjes. Deze rouleren door de groep, zodat ieder kind alle spelletjes heeft gedaan. Deze activiteiten sluiten aan bij de doelen die die week voor de beide vakken centraal staan.

 

Overige vakken

En verder zijn er dan de vakken verkeer en biologie. Vaak maken we de verbinding met een thema, zoals herfst, de boerderij, lente, en dergelijke.

 

SCL

Natuurlijk leren we de meest dingen uit het boek wat bij het vak hoort. Maar ook regelmatig ‘leren’ we in de vorm van een ‘spelletje… dit heet SCL. In deze vorm zijn de kinderen actief bezig en kunnen ze zelfs even door de klas lopen, waardoor ze hierna weer geconcentreerd aan het werk kunnen aan hun tafel.

 

Computer

De computer  wordt dagelijks ingezet. Zo hebben we de educatieve spellen van ‘Mijnklas.nl’. Of het programma wat bij Veilig Leren Lezen en Pluspunt hoort.

Ieder kind is in ieder geval 1 keer per vak op de computer geweest.

 

KIVA/ PAD

We zijn inmiddels al een aantal jaren KIVA-school. Dat is op verschillende manieren te zien:

In de klas:

-          Er worden lessen gegeven in thema’s rondom de omgang met elkaar

-          Er worden preventieve groepsgesprekken gehouden

-          Wordt er twee keer per schooljaar een KIVA-meting gehouden

In de school:

-          Er is een KIVA-team (bestaande uit: Melissa, Elena en Ellen)

-          Er is een pestprotocol

 

Het kan zijn dat ondanks alle preventieve maatregelen er sprake is van pesten. Onder pesten verstaan we het volgende:

-          Pesten gebeurt met opzet

-          Pesten gebeurt steeds opnieuw

-          Er is sprake van een machtsverhouding; de pester staat sterker dan het slachtoffer.

Plagen, ruzies en meningsverschillen vallen niet onder pesten. Een belangrijk verschil met pesten is dat ruzies en meningsverschillen niet lang duren en dat niet telkens dezelfde persoon het mikpunt is. Bij plagen zijn de kinderen ongeveer even sterk; er is geen sprake van een machtsverhouding.

wanneer u als ouders van uw kind hoort of merkt dat er gepest wordt, meldt dit dan samen met hun kind bij de leerkracht. De leerkracht brengt met u de situatie in kaart en (eventueel in overleg met het KIVA-team) bekijkt of het daadwerkelijk om pesten gaat en welke vervolgstap er genomen wordt n.a.v. het pestprotocol. 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren