Procedure overgang naar Voortgezet Onderwijs

Het basisschooladvies

 

Het (voorlopig) basisschooladvies wordt samengesteld door de intern begeleider en de leerkracht van groep 8 (soms ook in overleg met de leerkracht van groep 7). In december wordt dit advies middels een gesprek met de ouders en de leerling gedeeld.De volgende elementen worden meegenomen in het tot stand komen van het advies:

 

Test en toetsgegevens:
- als er een intelligentietoets (bijv WISC-III, NIO) afgenomen is, wordt de uitslag hiervan meegenomen. De capaciteiten op verbaal en non-verbaal vlak geven aan wat de cognitieve aanleg van de leerling is.
- verder wordt de ontwikkeling in de bovenbouw op de vaardigheidstoetsen (CITO LOVS-toetsen) bekeken. Hieruit kan ook het niveau bekeken worden t.a.v. leeftijdsgenoten. Er wordt brede vaardigheden op langere termijn getoetst.
- aan de uitslag op de beheersingstoetsen (methodegebonden toetsen) ziet de leerkracht of de aangeboden leerstof beheerst wordt. Deze toetsen worden vooral door de leerkracht in de dagelijkse praktijk gebruikt. Voor de advisering spelen deze een minder grote rol dan bovengenoemde toetsen.

In groep 8 worden enkele leerlingen aanvullend getoetst middels het drempelonderzoek. Deze toets is een vaardigheidstoets die ingezet kan worden om meer toetsinformatie te verzamelen.

* Leerlingkenmerken, zoals: Karakter, werkhouding, motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 
Proces rondom het advies
Als een leerling in aanmerking komt voor de aanvraag van leerwegondersteuning binnen het VMBO, zal de leerkracht begin groep 8 contact opnemen met de ouders.
Er zal dan aanvullend onderzoek, in de vorm van een intelligentietoets, moeten plaatsvinden. En mogelijk nog een sociaal-emotionele vragenlijst. In december worden de ouders met hun kind op gesprek uitgenodigd. Tijdens dit gesprek geeft de leerkracht een voorlopig advies. Dit staat vermeld op het concept aanmeldformulier. Gekoppeld aan het voorlopig advies, staan de namen van scholen die de betreffende leerweg in huis hebben.

 

Ouders en leerlingen kunnen zich gaan oriënteren op de open dagen die in januari en februari plaats vinden.

In januari worden de Cito toetsen afgenomen. Mocht de uitslagen hiervan aanleiding zijn tot aanpassing van het advies, zal de leerkracht de ouders eind januari hierover benaderen. Als dit niet het geval is, wordt het voorlopig advies het definitieve advies.

 

In februari (datum vastgesteld door BOVO) krijgen alle leerlingen een formulier mee met het definitieve advies. Op de voorkeurslijst kruisen de ouders en leerlingen hun favoriete scholen aan. Het formulier moet binnen de aanmeldtijd ingeleverd worden bij de school van de eerste keuze. 
Als een school meer aanmeldingen dan plekken heeft, houden zij een loting. Leerlingen die geen plek middels deze loting hebben, komen automatisch in een centrale loting terecht. Er wordt gezocht naar een match op de voorkeurslijst.


Communicatie met het voortgezet onderwijs 
Medio het schooljaar vult de leerkracht voor elke leerling het onderwijskundig rapport in. Hierin staan de belangrijkste gegevens van de leerling, zowel op administratief, als op sociaal-emotioneel en leergebied.
Ouders hebben het recht op inzage in dit rapport. Tijdens het voorlopige advies-gesprek in december wordt geïnformeerd of de ouders het rapport via de email willen ontvangen.
Ouders hebben het recht om hun eigen visie toe te voegen aan het onderwijskundig rapport.
Middels de code op het aanmeldformulier kunnen de VO-scholen de onderwijskundige rapporten van de leerlingen die bij hen aangemeld zijn, inlezen.
 
Eindtoets
In april wordt de eindtoets afgenomen. Op onze school is dat de eindtoets van Cito. De leerlingen zijn op het moment van afname al geplaatst op een VO-school.
De ouders krijgen de uitslag van de citotoets in een gesloten enveloppe via de leerlingen thuis. De basisschool verwerkt de cito scores in het onderwijskundig rapport.
In de week volgend op het ontvangen van de Cito eindtoets uitslagen, zal de ib’er samen met de groepsleerkracht bekijken welke leerlingen hoger gescoord hebben dan het gegeven advies.
Is er sprake van een hogere score (vanaf een halve leerweg; bijv. het advies is tl/havo en de Cito-uitslag is havo), gaan de ib’er en de leerkracht het advies heroverwegen.
NB: Er kan alleen heroverwogen worden wanneer de Cito uitslag hoger is dan het gegeven advies.
Hierbij worden vooral de leerlingkenmerken en de meest recente toetsgegevens (van de methode en het huiswerk) meegenomen.
Ouders van leerlingen die hoger scoorden op de cito, krijgen van de leerkracht bericht over de uitslag van het heroverweging.
Als het advies herzien wordt, zal de basisschool overleggen met de VO-school wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de plaatsing op een hogere leerweg.

 

Vragen 
Maak gerust een afspraak voor meer informatie of om ons mee te laten denken in de schoolkeuze.
Dat kan bij de leerkracht of bij de intern begeleider, juf Ellen (maandag of donderdag).

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren