Wat doen we in groep 5

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de methode van Pluspunt. De methode is opgebouwd uit 12 blokken en na ieder blok is er een toets. De volgende onderdelen leren de kinderen onder andere in groep 5:
- Sommen tot 1000 en getallen op de getallenlijn tot 10 000.
- De tafel van 3, 6, 7, 8 en 9. Ze kennen dan alle tafels tot en met 10. Hierna worden de deelsommen en deelsommen met rest aangeboden. De tafels zijn hiervoor heel belangrijk.
- Klokkijken op een analoge en digitale klok. Ook leren de kinderen hoeveel tijdsverschil er tussen twee klokken is.
- Rekenen met geld: bedragen bij elkaar optellen en geld teruggeven.
- Meten (mm, cm, dm, m en km), inhoud (liter), gewicht (gram en kilogram) en temperatuur aflezen.

 

Taal
Bij taal gebruiken we de methode Taal Actief en wordt er gewerkt aan de onderdelen: spreken, luisteren, verhaaltjes schrijven, zinsbouw en woordenschat. Na een thema van 3 weken volgt een toets. Aan de hand van de toets gegevens maken de kinderen verschillende oefeningen. Er zijn kinderen die nog extra moeten oefenen en kinderen die moeilijkere stof gaan maken.

 

Spelling
Ook bij spelling gebruiken we de methode Taal Actief en werken we 3 weken aan een thema. Na de basislessen met instructie volgt een dictee. Naar aanleiding van deze resultaten maken de kinderen verschillende oefeningen en volgt het controledictee. Naast de lessen oefenen de kinderen ook de woorden op de computer met het programma BLOON. Dit is het wekelijkse huiswerk.

 

Lezen
We hebben 3x in de week Estafette om het technisch lezen te bevorderen. Ook gaan we aan aantal keer naar de bibliotheek om boeken te kiezen die de kinderen kunnen lezen in de klas. Wilt u thuis ook met uw zoon of dochter lezen. Iedere dag minstens 10 minuten lezen kan er al voor zorgen dat het lezen steeds beter gaat.
Daarnaast is er begrijpend lezen, waarbij de aandacht ligt op de inhoud van de tekst. U kunt dit thuis samen met uw kind oefenen, door vragen te stellen over het boekje dat uw kind leest. Daarnaast maken de kinderen, vanaf januari, huiswerk van Nieuwsbegrip op de computer.


Wereldoriëntatie
De kinderen krijgen verkeer, aardrijkskunde en geschiedenis. Na een thema krijgen de kinderen een toets. Ze krijgen een week voor de toets een samenvatting mee zodat ze thuis kunnen leren.

Engels
Twee keer in de week krijgen de kinderen Engels. De methode die we hiervoor gebruiken is Stepping Up. De kinderen luisteren naar Engelse woorden, leren Engelse liedjes, lezen korte teksten en oefenen met het spreken en schrijven.

 

KIVA/ PAD
We zijn inmiddels al een aantal jaren KIVA-school. Dat is op verschillende manieren te zien:
In de klas:
• Er worden lessen gegeven in thema’s rondom de omgang met elkaar
• Er worden preventieve groepsgesprekken gehouden
• Er wordt twee keer per schooljaar een KIVA-meting gehouden
In de school:
• Er is een KIVA-team
• Er is een pestprotocol

Het kan zijn dat ondanks alle preventieve maatregelen er sprake is van pesten. Onder pesten verstaan we het volgende:
• Pesten gebeurt met opzet
• Pesten gebeurt steeds opnieuw
• Er is sprake van een machtsverhouding; de pester staat sterker dan het slachtoffer.
Plagen, ruzies en meningsverschillen vallen niet onder pesten. Een belangrijk verschil met pesten is dat ruzies en meningsverschillen niet lang duren en dat niet telkens dezelfde persoon het mikpunt is. Bij plagen zijn de kinderen ongeveer even sterk; er is geen sprake van een machtsverhouding.

Wanneer u als ouders van uw kind hoort of merkt dat er gepest wordt, meldt dit dan samen met uw kind bij de leerkracht. De leerkracht brengt met u de situatie in kaart en (eventueel in overleg met het KIVA-team) bekijkt of het daadwerkelijk om pesten gaat en welke vervolgstap er genomen wordt n.a.v. het pestprotocol.

 

Huiswerk
• Iedere week oefenen de kinderen de spellingwoorden met BLOON op de computer. Op maandag wordt dit gecontroleerd.
• Vanaf januari krijgen de kinderen huiswerk voor Nieuwsbegrip. Op donderdag wordt dit gecontroleerd.

 

Weektaak
Naast het gewone schoolwerk hebben de kinderen een weektaak. Een weektaak bestaat uit een spelling- of rekenwerkblad of opdracht. Dit moeten ze zelf inplannen en op vrijdag afhebben.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren