Wat doen we in groep 5

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de methode van Pluspunt. De methode is opgebouwd uit 12 blokken en na ieder blok is er een toets. Het rekenen in de ochtend is klassendoorbrekend.

De volgende onderdelen leren de kinderen onder andere in groep 5:

- Sommen tot 1000 en getallen op de getallenlijn tot 10 000.

- De tafel van 3, 6, 7, 8 en 9. Ze kennen dan alle tafels tot en met 10. Hierna worden de deelsommen en deelsommen met rest aangeboden. De tafels zijn hiervoor heel belangrijk.

- Klokkijken op een analoge en digitale klok. Ook leren de kinderen hoeveel tijdsverschil er tussen twee klokken is.

- Rekenen met geld: bedragen bij elkaar optellen en geld teruggeven.

- Meten (mm, cm, dm, m en km), inhoud (liter), gewicht (gram en kilogram) en temperatuur aflezen.

Daarnaast hebben we 10 cruciale doelen per halfjaar. Hier werken we elke middag aan tijdens het extra rekenmoment. Het is de bedoeling dat ze deze doelen aan het einde zoveel mogelijk beheersen.

 

Taal

Bij taal gebruiken we de methode Taal Actief en wordt er gewerkt aan de onderdelen: spreken, luisteren, verhaaltjes schrijven, zinsbouw en woordenschat. Na een thema van 3 weken volgt een toets. Aan de hand van de toets gegevens maken de kinderen verschillende oefeningen. Er zijn kinderen die nog extra moeten oefenen en kinderen die moeilijkere stof gaan maken.

 

Woordenschat

Naast de woorden die in de taalmethode worden aangeboden hebben we iedere dag een extra woordenschatmoment. De kinderen krijgen 15 extra woorden in de week. Deze worden ondersteund door platen en woordspinnen en deze woorden worden dagelijks herhaald.

 

Spelling

Ook bij spelling gebruiken we de methode Taal Actief en werken we 3 weken aan een thema. Na de basislessen met instructie volgt een dictee van 8 woorden. Naar aanleiding van deze resultaten maken de kinderen verschillende oefeningen en volgt aan het eind van het thema het controledictee.

 

Lezen

We hebben 2x in de week technisch lezen om het lezen te bevorderen. We flitsen met de kinderen, lezen uit Vloeiend en Vlot en lezen een klassikaal leesboek.

Ook gaan we aan aantal keer naar de bibliotheek om boeken te kiezen die de kinderen kunnen lezen in de klas. Wilt u thuis ook met uw zoon of dochter lezen. Iedere dag minstens 10 minuten lezen kan er al voor zorgen dat het lezen steeds beter gaat.

Daarnaast is er begrijpend lezen. We gebruiken de methode Nieuwsbegrip waarbij de aandacht ligt op de inhoud van de tekst en het begrijpen van de woorden. U kunt dit thuis samen met uw kind oefenen, door vragen te stellen over het boekje dat uw kind leest.

 

KIVA/ PAD

We zijn inmiddels al een aantal jaren KIVA-school. Dat is op verschillende manieren te zien:

In de klas:

• Er worden preventieve groepsgesprekken gehouden

Dagelijks zetten de kinderen een Padkaartje neer. Hierop staan de emoties.

• Er wordt twee keer per schooljaar een KIVA-meting gehouden

In de school:

• Er is een KIVA-team

• Er is een pestprotocol

Het kan zijn dat ondanks alle preventieve maatregelen er sprake is van pesten. Onder pesten verstaan we het volgende:

• Pesten gebeurt met opzet

• Pesten gebeurt steeds opnieuw

• Er is sprake van een machtsverhouding; de pester staat sterker dan het slachtoffer.

Plagen, ruzies en meningsverschillen vallen niet onder pesten. Een belangrijk verschil met pesten is dat ruzies en meningsverschillen niet lang duren en dat niet telkens dezelfde persoon het mikpunt is. Bij plagen zijn de kinderen ongeveer even sterk; er is geen sprake van een machtsverhouding.

 

Wanneer u als ouders van uw kind hoort of merkt dat er gepest wordt, meldt dit dan samen met uw kind bij de leerkracht. De leerkracht brengt met u de situatie in kaart en (eventueel in overleg met het KIVA-team) bekijkt of het daadwerkelijk om pesten gaat en welke vervolgstap er genomen wordt n.a.v. het pestprotocol.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren